Postup při žádosti o zapsání do Spolku


Postup při žádosti o zapsání do Spolku orientačních běžců Olomouc (SOBOL) a o registraci u Českého svazu orientačního běhu (ČSOS) prostřednictvím přihláškového systému ORIS.

Zapsání do SOBOL

Vyplněnou a podepsanou Žádost o zapsání do spolku odevzdejte Zuzaně Štrajtové, která je pověřena evidencí členů. Zapsání do spolku bude provedeno neprodleně po obdržení správně vyplněné žádosti. Pokud je člen žádající o zapsání do spolku nezletilý je nutno v Žádosti uvést jak kontakt na žadatele, tak kontakt na jeho zákonného zástupce. Žádost nezletilého člena podepisují oba (člen a jeho zákonný zástupce).

Registrace přihláškovém systému v ORIS

Pro závodní činnost je potřeba být registrován u ČSOS prostřednictvím registračního systému ORIS. Spolek orientačních běžců Olomouc má v ORISu zkratku UOL (první 3 znaky registračního čísla každého závodníka). Registraci pro novou sezonu je potřeba provést v přestupním období od 1.1.do 28.2. Klub UOL a jeho členy registruje Zuzana Štrajtová dle platné Směrnice a Prováděcích předpisů pro evidenci (viz web ČSOS, odkaz Dokumenty). Registrace je platná po uhrazení registračních poplatků za klub a za jednotlivé závodníky registrované v jednotlivých sekcích OB. Spolek orientačních běžců Olomouc uhradí za svého člena registraci do požadované sekce poté, kdy bude členem uhrazen oddílový příspěvek za příslušný kalendářní rok.

Závodníci registrovaní v ORIS

Pro registraci závodníků, kteří již jsou v databázi přihláškového systému ORIS, stačí při registraci uvést jejich registrační číslo. Všechny členy Spolku orientačních běžců Olomouc, kteří jsou řádně zapsáni a mají zaplaceny příspěvky, lze registrovat na základě jejich loňské registrace. Pokud jde o závodníka registrovaného za jiný oddíl, je nutno po zapsání do SOBOL, požádat v ORISu o přestup do UOL (pouze v přestupním období od 1.1.do 28.2.). Pro zjednodušení žádosti o přestup je dobré uvést své stávající registrační číslo. Po schválení přestupu původním oddílem bude přiděleno nové registrační číslo UOLxxxx.

Noví závodníci, dosud neregistrovaní

Registraci provede Zuza Štrajtová u všech členů zapsaných do SOBOL, kteří dodají údaje potřebné registraci (včetně RODNÉHO ČÍSLA). Pro první registraci v přihláškovém systému ORIS je potřeba zadat rodné číslo a další údaje uvedené v Žádosti o zapsání do spolku, včetně e-mailu, na který budou zaslány přihlašovací údaje. U nezletilých závodníků je zadáván e-mail zákonných zástupců. Po přihlášení do systému ORIS může každý závodník své údaje editovat a prostřednictvím přihlašovacího systému se může přihlásit na závody a další akce. První registraci lze provést i mimo přestupní období (do 28.2.)