Postup při žádosti o zapsání do SOB Olomouc


Postup při žádosti o zapsání do Spolku orientačních běžců Olomouc (SOBOL) a o registraci u Českého svazu orientačního běhu (ČSOS) prostřednictvím přihláškového systému ORIS.

Zapsání do SOBOL

Vyplněnou a podepsanou Žádost o zapsání do spolku odevzdejte Janě Smékalové, která je od 1.3.2019 pověřena evidencí členů. Zapsání do spolku bude provedeno neprodleně po obdržení správně vyplněné žádosti. Pokud je člen žádající o zapsání do spolku nezletilý je nutno v Žádosti uvést jak kontakt na žadatele, tak kontakt na jeho zákonného zástupce. Žádost nezletilého člena podepisují jak člen a tak jeho zákonný zástupce.

Registrace přihláškovém systému v ORIS

Pro závodní činnost je potřeba být registrován u ČSOS prostřednictvím registračního systému ORIS. Spolek orientačních běžců Olomouc má v ORISu zkratku UOL (první 3 znaky registračního čísla každého závodníka). Registraci pro novou sezonu je potřeba provést v přestupním období od 1.1.do 28.2. O registraci klubu UOL u ČSOS a registraci jeho členů pro sekci OB se stará Jana Smékalová (dle platné Směrnice a Prováděcích předpisů pro evidenci viz web ČSOS, odkaz Dokumenty).  Registraci do dalších sekcí OB mají na starosti Roman Šimek (LOB) a Ctirad Zbořil (MTBO). Registrace je platná po uhrazení registračních poplatků za klub a za jednotlivé závodníky registrované v jednotlivých sekcích OB. Každá sekce OB má jiný termín registrace. Spolek orientačních běžců Olomouc uhradí za svého člena registraci do požadované sekce poté, kdy bude členem uhrazen oddílový příspěvek za příslušný kalendářní rok.

Závodníci registrovaní v ORIS

Pro registraci závodníků, kteří již jsou v databázi přihláškového systému ORIS, stačí při registraci uvést jejich registrační číslo. Všechny členy Spolku orientačních běžců Olomouc, kteří jsou řádně zapsáni a mají zaplaceny příspěvky, lze registrovat na základě jejich loňské registrace. Pokud jde o závodníka registrovaného za jiný oddíl, je nutno po zapsání do SOBOL, požádat v ORISu o přestup do UOL (pouze v přestupním období od 1.1.do 28.2.). Pro zjednodušení žádosti o přestup je dobré uvést své stávající registrační číslo. Po schválení přestupu původním oddílem bude přiděleno nové registrační číslo UOLxxxx.

Noví závodníci, dosud neregistrovaní

Registraci provede Jana Smékalová u všech členů zapsaných do SOBOL, kteří dodají údaje potřebné registraci. Pro první registraci v přihláškovém systému ORIS je potřeba zadat údaje uvedené v Žádosti o zapsání do spolku, včetně e-mailu, na který budou zaslány přihlašovací údaje. U nezletilých závodníků je zpravidla zadán e-mail zákonných zástupců. Po přihlášení do systému ORIS může každý závodník své údaje editovat a prostřednictvím přihlašovacího systému se může přihlásit na závody a další akce. První registraci lze provést i mimo přestupní období (do 28.2.)